Dziękujemy za podpisanie petycji.

Zależy nam, aby dotrzeć z nią do jak największej grupy odbiorców,
dlatego bardzo prosimy o jej udostępnienie.

Dziękujemy za podpisanie petycji.

Zależy nam, aby dotrzeć z nią do jak największej grupy odbiorców,
dlatego bardzo prosimy o jej udostępnienie.


Będziemy też ogromnie wdzięczni za wsparcie finansowe, które pozwoliłoby nam jeszcze skuteczniej działać na rzecz tej kampanii i kolejnych.


Wesprzyj nas!

Będziemy też ogromnie wdzięczni za wsparcie finansowe, które pozwoliłoby nam jeszcze skuteczniej działać na rzecz tej kampanii i kolejnych.
Wesprzyj nas!

Sprzeciwiamy się uderzeniu w lekcje religii
Sprzeciwiamy się planom Barbary Nowackiej, która wdraża kolejne ograniczenia dla uczniów uczęszczających na religię


Minister Edukacji Barbara Nowacka pod koniec kwietnia przekazała do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia, który zakłada łączenie na zajęciach z religii/etyki uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych (np. dzieci z klas IV z dziećmi z klas VIII). Byłoby to działanie sprzeczne z dobrem dzieci oraz z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi.
To kolejne już działanie wymierzone w dzieci i młodzież uczestniczące w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii. Wcześniej Minister zapowiedziała zmniejszenie liczby lekcji religii/etyki o 50%, usunięcie oceny z lekcji religii/etyki ze świadectwa szkolnego i nie wliczania jej do średniej ocen oraz zobowiązanie szkół, aby lekcje religii/etyki odbywały się one na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej.
Prosimy o podpisanie naszego apelu, w którym protestujemy przeciwko dyskryminowaniu lekcji religii.

Przytaczamy stanowisko Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce :
Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.
Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu. Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.
Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.
Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów.
Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców. Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela.
Dyrektorzy wyrażają sprzeciw wobec planów zmniejszenia liczby lekcji religii do jednej tygodniowo.
Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej. Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.
Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii.
Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną. Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących.
Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10441 podpisało.
Osiągnijmy 20000 !
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Grupa Proelio z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112B, 02-797 Warszawa. Dane będą wykorzystywane na potrzeby petycji, w celu informowania o kolejnych działaniach oraz w celach statystycznych. Podanie danych jest dobrowolne. Swoje dane możesz w każdej chwili poprawiać lub zażądać ich usunięcia.
Sz. P. Barbara Nowacka, MInister Edukacji Narodowej

Szanowna Pani Minister,

Sprzeciwiamy się działaniom Ministerstwa Edukacji Narodowej, które dyskryminują dzieci i młodzież uczestniczące w szkolnych lekcjach religii. Przypominamy, że prawo do lekcji religii w szkole wynika z art. 53 ust. 4 Konstytucji i utrudnianie pełnej realizacji tego prawa jest sprzeczne z Ustawą Zasadniczą.

Oczekujemy od Pani Minister natychmiastowego wycofania się z propozycji zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2020 r. poz. 983). Zmiana obejmuje możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Oznacza to, że w jednej grupie na lekcje religii będą uczęszczać uczniowie klas czwartych z siódmymi czy ósmymi albo pierwszych z trzecimi. Jest to działanie sprzeczne z dobrem dzieci oraz z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi.

Zaproponowane rozwiązanie całkowicie ignoruje różny poziom rozwoju emocjonalnego i intelektualnego uczniów. Jego wdrożenie będzie powodować dyskomfort u młodszych uczniów, którzy będą czuli, że odstają od starszej części grupy. Z kolei starsi uczniowie mogą nie chcieć dopasowywać się do poziomu wiedzy i potrzeb młodszych uczniów.

Rozwiązanie uniemożliwi realizację programu, zaburzy ciągłość nauczania i wprowadzi ogromny chaos. Dzieci rozpoczynające edukacje będą mogły mieć wspólne zajęcia razem z klasą drugą i trzecią. Oznacza to, że albo nie będą rozpoczynały nauki od początku programu nauczania albo dzieci ze starszych roczników będą musiały powtarzać ten sam program. Co więcej grupy, w których będą prowadzone zajęcia z roku na rok będą się zmieniać, choćby dlatego że część uczniów będzie kończyć dany etap edukacji. W konsekwencji może dojść do sytuacji, w której uczniowie będą zmuszeni do pozostawania na tym samym poziomie wiedzy przez kilka lat, bez szansy na poznawanie materiału dostosowanego do ich wieku, rozwoju, potrzeb i oczekiwań.

Zmiana ponadto utrudni uczniom korzystanie z lekcji religii/etyki. Zajęcia te bowiem nie będą już dostosowane do planu lekcji konkretnej klasy, lecz odbywać się będą wcześnie rano lub późnym popołudniem – niezależnie od godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć poszczególnych klas. W efekcie doprowadzi to do konieczności oczekiwania przez część uczniów po lekcji religii na rozpoczęcie innych zajęć lub pozostawania po zakończeniu zajęć, w oczekiwaniu na katechezę.

Oczekujemy również wycofania się z wcześniejszych zapowiedzianych przez Panią Minister zmian dotyczących zmniejszenia liczby lekcji religii/etyki o 50%,  usunięcia oceny z lekcji religii/etyki ze świadectwa szkolnego i nie wliczania jej do średniej ocen oraz zobowiązania szkół, aby lekcje religii/etyki odbywały się na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej .

Zajęcia z religii/etyki nie są zajęciami drugiego sortu. Dla wielu uczniów i ich rodziców są bardzo istotne. Dlatego nie powinno się ograniczać ich ilości, a ocena z religii/etyki powinna pozostać na świadectwie i być wliczana do średniej jako odzwierciedlenie wysiłku ucznia włożonego w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

Wdrożenie proponowanego pakietu zmian prowadziłoby do zniechęcania młodzieży do uczestniczenia w zajęcia z religii i etyki oraz byłoby jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach, także ich rodziców oraz nauczycieli religii.

Powiesz o tej petycji innym? Udostępnij dalej!